Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2019 - 2020:
    - Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
    - Thông tư Số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
    - Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
    - Thông tư Số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Theo khoản 1 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:
“a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.


Nghĩa là:
- DN trả lương cho bao nhiêu người lao động thì phải Quyết toán thuế TNCN cho tất cả những người đó (không phân biệt có phải nộp hay không nộp thuế TNCN)
- DN không trả lương cho bất kỳ 1 người lao động nào thì Không phải quyết toán thuế TNCN.

---------------------------------------------------------------------------------


Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK:

Phần mềm HTKK mới nhất xem tại đây:

►►► Phần mềm HTKK mới nhất

 
- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK
- > Chọn “
Thuế thu nhập cá nhân
- > Chọn “
05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)(Đây là tờ khai dành cho tổ Doanh nghiệp trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân).

- Tiếp đó: Các bạn chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Lưu ý: Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do nhé.
-> Để cick chọn được vào đây thì các bạn phải quay lại bước trên: Khi chọn "Kỳ tính thuế" -> Các bạn phải từ tháng mấy -> Thì khi vào trong tờ khai các bạn mới cick được vào đây. (Thường những DN mới thành lập)
 

Chú ý: Trên tờ khai 05/QTT-TNCN các bạn không cần nhập gì => Các bạn nhập đầy đủ vào các Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN và 05-3BK-QTT-TNCN => Phần mềm sẽ tự động cập nhật lên Tờ khai 05-QTT-TNCN, cụ thể như sau:


-------------------------------------------------------------------------

 

1. Cách lập Phụ lục 05-1BK- QTT-TNCN:

Căn cứ để nhập vào Phụ lục này: -> Là những cá nhân cư trúhợp đồng lao động từ 3 tháng -> Những cá nhân tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
- Lao động thử việc: Thời điểm thử việc khấu trừ 10% -> Sau đó vào làm chính thức, tính theo biểu lũy tiến từng phần -> Cuối năm nếu đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho DN -> Các bạn nhập vào Phụ lục này nhé.

    -> Để biết cách tính thuế TNCN theo biểu lũy tiền từng phần hay tính thuế TNCN theo biểu toàn phần, các bạn bấm vào "Cách tính thuế thu nhập cá nhân" bên dưới nhé.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế chưa được cấp MST thì các tổ chức trả thu nhập khẩn trương lảm thủ tục để được cơ quan thuế cấp MST trước khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2018. 

Hướng dẫn nhập các Chỉ tiêu trên Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN:

[07] Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công  có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.
    -> Kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

[08] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.

[09] Số CMND/Hộ chiếu: Ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

[10] Cá nhân ủy quyền quyết toán thay: Cá nhân đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì đánh dấu “x” vào chỉ tiêu này.

Chi tiết về các trường hợp được ủy quyền các bạn xem tại đây nhé:

 

Xem thêm: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú


------------------------------------------------------------------------ 

 

Mục “Thu nhập chịu thuế (TNCT)

 
Chỉ tiêu [11] Tổng số:
- Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ.
    -> Kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần; và các khoản phí mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.


Lưu ý: Các khoản phụ cấp, hỗ trợ cho cá nhân lao động thời vụ không được giảm trừ, miễn thuế. Tức là Tổng thu nhập bao nhiêu các bạn nhập vào chỉ tiêu 11 bấy nhiêu nhé.
Ví dụ: Nhân viên B có hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng, lương cơ bản 3 tr, phụ cấp tiền ăn 300.000 thì tổng tiền chịu thuế là 3.300.000

(Theo Công văn 4217/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của Cục thuế TP.HCM)
 

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN lao động thời vụ

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [12] TNCT từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động:
- Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Xem thêm: Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [13] Làm việc trong KKT:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được giảm thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có)..
 
Chỉ tiêu [14] Theo hiệp định:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

 ------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [15] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ:
- Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.
- Nếu các bạn làm bản cam kết 02 (Tức là
Chưa khấu trừ 10%) thì các bạn nhập 0 vào đây.

    -> Điều kiện làm bản cam kết 02 để tạm chưa khấu trừ thuế 10% thuế TNCN -> Các bạn xem tại "Cách tính thuế TNCN lao động thời vụ" bên trên phần Chỉ tiêu 11 nhé.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [16] Số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động:
- Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
- Chỉ tiêu [16] = [12] * 10%


Chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT:
- Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.
- Chỉ tiêu [17] = {([11] - [14]) x Thuế suất toàn phần} x {[13]/([11] - [14])} x 50%. 

 ----------------------------------------------------------------------

 

3. Cách lập Phụ lục 05-3BK-QTT-TNCN:

- Người phụ thuộc đã đăng ký được cấp MST và có đầy đủ hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm tính thuế TNCN.

(Theo Công văn 5286/CT-TNCN, ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội.)
 

- Tổ chức trả thu nhập kê khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK- QTT-TNCN, như:

- [06] “STT”,
- [07] “
Họ và tên người nộp thuế”,
- [08] “
MST của người nộp thuế”,
- [09] “
Họ và tên người phụ thuộc”,
- [11] “
MST của người phụ thuộc”,
- [14] “
Quan hệ với người nộp thuế”,
- [21] “
Thời gian tính giảm trừ từ tháng”,
- [22] “
Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh” (01/01/năm sinh).
- Trường hợp trẻ mới sinh trên Giấy khai sinh không có ghi "Quyển số" -> Nhập vào là "
X"
- Người phụ thuộc
từ đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột chứng minh nhân dân (người nước ngoài nhập hộ chiếu), NPT dưới tuổi trên thì nhập các chỉ tiêu trên giấy khai sinh.

- Chỉ tiêu quốc tịch người Việt Nam mặc định là “Việt Nam”, người nước ngoài chọn “Khác”, chỉ tiêu quốc gia nhập tương tự.


Xem thêmCách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc


----------------------------------------------------------------------------------------
 

Cuối cùng:

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục các bạn ấn :"Ghi" -> Sang bên Tờ khai 05-QTT-TNCN để kiểm tra số liệu.

- Nếu xuất hiên chỉ tiêu [45] thì phải nộp thêm tiền thuế TNCN đó.

- Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì các bạn theo dõi bù trừ kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN

Xem thêmThủ tục hoàn thuế TNCN


 -----------------------------------------------------------------
 

4. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN:

- Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Tức là 30/3/2020)

Bài viết cùng danh mục