Nhập môn Kế toán tài chính theo Chuẩn quốc tế IFRS

 • (0 Đánh giá)
Giá gốc: 3.000.000 / Khóa học
Chỉ còn: 1.500.000 / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Hiểu được cách các tiêu chuẩn báo cáo quốc tế IFRS được áp dụng trên toàn cầu

Giải thích cách thức hoạt động và vai trò của Uỷ ban chuẩn mực kế toán (IASB)

Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS đổi với từng chuẩn mực

Cung cấp hướng dẫn cách áp dụng IFRS trong thực tế.

 

Giới thiệu khóa học

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế, lĩnh vực kế toán không còn là vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia. Vì vậy, để phù hợp với yêu cầu đa dạng của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư, các quốc gia thường khuyến khích, yêu cầu các doanh nghiệp lựa chọn Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) khi lập và trình bày báo...


Khóa học này dành cho

Sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, kế toán và kiểm toán muốn trang bị kiến thức về IFRS cho công việc trong tương lai

Người đi làm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán muốn cập nhật về IFRS để áp dụng trong công việc

Người muốn thăng tiến trong công việc, đón đầu xu thế để có thể “sống khỏe” trong cuộc cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay.

Hình thức học trực tuyến qua Zoom.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các hệ thống chuẩn mực trên thế giới đang sử dụng
 • Bài 2: Cấu trúc hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS
 • Bài 3: Sơ đồ tổ chức, nguyên tắc vận hành của Liên đoàn kế toán quốc tế
 • Bài 4: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS tại Việt Nam
 • Bài 5:Thách thức và cơ hội, kỹ năng cần có cho nghề kế toán để đáp ứng xu thế
 • Bài 6: Bài test thực hành
 • Bài 1: Định nghĩa Conceptual framework, Phân biệt với Chuẩn mực Chung của Việt Nam
 • Bài 2: Phạm vi của khung khái niệm cơ bản
 • Bài 3: Mục tiêu của hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
 • Bài 4: Các thành phần của báo cáo tài chính, định dạng/ format của báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
 • Bài 5: Các nguyên tắc, giả định căn bản cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
 • Bài 6: Các phương pháp đo lường giá trị được sử dụng khi áp dụng chuẩn mức kế toán quốc tế
 • Bài 7: Bài test thực hành
 • Slide chương 3: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN – CMKT QUỐC TẾ (Financial Reporting Process)
 • Bài 1: Tổng quan quy trình hạch toán, lập báo cáo tài chính
 • Bài 2: Nguyên tắc ghi sổ kép (double entry bookeeping)
 • Bài 3: Các tài khoản kế toán, cấu tạo tài khoản kế toán
 • Bài 4: Các sổ sách kế toán thường dùng, xu hướng sử dụng phần mềm kế toán khi dùng chuẩn mực quốc tế
 • Bài 5: Bài test thực hành
 • Slide chương 4: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ CHI PHÍ TRÍCH TRƯỚC (Prepayments and Accruals)
 • Bài 1: Nguyên lý kế toán áp dụng vào Chi phí trả trước và Trích trước
 • Bài 2: Phương pháp tính toán
 • Bài 3: Hạch toán kế toán với chi phí trả trước và trích trước theo chuẩn kế toán quốc tế
 • Bài 4: So sánh cách hạch toán và trình bày với chuẩn mực kế toán VN hiện hành
 • Bài 5: Bài test thực hành
 • Slide chương 5: HÀNG TỒN KHO (IAS02 - Inventories)
 • Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 2 - Hàng tồn kho
 • Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
 • Bài 3: Nguyên tắc tính giá thành hàng tồn kho theo chuẩn quốc tế
 • Bài 4: Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho
 • Bài 5: Các lưu ý, sai sót, nhầm lẫn thường có khi hạch toán hàng tồn kho theo chuẩn quốc tế
 • Bài 6: Bài test thực hành
 • Slide chương 6: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (IAS16 – Property, Plant & Equipment)
 • Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 16 - Tài sản cố định hữu hình
 • Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
 • Bài 3: Nguyên tắc đo lường giá trị tài sản cố định hữu hình (lần đầu, phát sinh)
 • Bài 4: Phương pháp khấu hao tài sản cố định hữu hình
 • Bài 5: Suy giảm giá trị TSCDHH và cách hạch toán
 • Bài 6: Hạch toán theo Giá phí lịch sử (Historical cost) và theo Đánh giá lại (Revaluation model)
 • Bài 7: Các thuyết minh báo cáo tài chính liên quan
 • Bài 8: Bài test thực hành
 • Slide chương 7: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (IAS 38 – Intangible Asset)
 • Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 38 - Tài sản cố định vô hình
 • Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
 • Bài 3: Nguyên tắc đo lường giá trị tài sản cố định vô hình
 • Bài 4: Phương pháp khấu hao tài sản cố định vô hình
 • Bài 5: Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D)
 • Bài 6: Tài sản là bản quyền phần mềm
 • Bài 7: Các tài sản vô hình tự tạo hoặc đi mua
 • Bài 8: Các thuyết minh báo cáo tài chính liên quan
 • Bài 9: Bài test thực hành
 • Slide chương 8: DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI (Allowance for Doubtful Debt)
 • Bài 1: Nguyên lý kế toán áp dụng vào Chi phí trả trước và Trích trước
 • Bài 2: Phương pháp tính toán
 • Bài 3: Hạch toán kế toán với Dự phòng phải thu khó đòi theo chuẩn kế toán quốc tế
 • Bài 4: So sánh cách hạch toán và trình bày với chuẩn mực kế toán VN hiện hành
 • Bài 5: Bài test thực hành
 • Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IAS 37 - Dự phòng phải trả, công nợ tiềm tàng
 • Bài 2: Các định nghĩa quan trọng
 • Bài 3: Phương pháp trích lập dự phòng
 • Bài 4: Cách thức hạch toán
 • Bài 5: Các lưu ý, sai sót, nhầm lẫn thường khi hạch toán theo chuẩn quốc tế, So sánh với Việt Nam
 • Bài 6: Bài test thực hành
 • Bài 1: Giới thiệu chuẩn mực, phạm vi áp dụng của IFRS 15 - Hợp đồng với Khách hàng (customer contract)
 • Bài 2: Các loại giao dịch mới được giải quyết bởi IFRS 15
 • Bài 3: Hợp đồng với khách hàng, các khái niệm quan trọng
 • Bài 4: Hợp đồng thực hiện tại 1 thời điểm
 • Bài 5: Hợp đồng thực hiện trong 1 khoảng thời gian
 • Bài 6: Hạch toán với mua hàng theo gói sản phẩm, combo
 • Bài 7: Hạch toán với chiết khấu thanh toán
 • Bài 8: Hạch toán với mua hàng, kèm tích điểm, khách hàng trung thành
 • Bài 9: Bài test thực hành
 • Bài 1: Các bước lập báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế
 • Bài 2: Lập Báo cáo KQKD
 • Bài 3: Lập Bảng cân đối kế toán
 • Bài 4: Bài test thực hành
 • Bài 1: Khái niệm hợp nhất báo cáo tài chính
 • Bài 2: Định nghĩa và điều kiện quyết định mối quan hệ Công ty Mẹ - Con, Công ty liên kết
 • Bài 3: Các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính
 • Bài 4: Các nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính
 • Bài 5: Khái niệm và cách tính lợi thế thương mại
 • Bài 6: Khái niệm và cách tính lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
 • Bài 7: Hợp nhất báo cáo cái chính dạng đơn giản (Bảng cân đối kế toán)
 • Bài 8: Hợp nhất báo cáo cái chính dạng đơn giản (Báo cáo kết quả kinh doanh)
 • Bài 9: Bài test thực hành
 • Bài 1: Mục tiêu của việc phân tích chỉ số
 • Bài 2: Các tỷ suất đo lường khả năng sinh lời
 • Bài 3: Các tỷ suất đo lường tính thanh khoản ngắn hạn
 • Bài 4: Các tỷ suất đo lường tính thanh khoản dài hạn
 • Bài 5: Bài test thực hành
 • Tổng kết khóa học

Thông tin giảng viên

Vũ Gia Sang
191 Học viên 17 Khóa học
- Giảng viên tại học viện CEO

Giảng viên Vũ Gia Sang được biết đến là một chuyên gia Chiến lược và xây dựng Tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông là: Truyền bá, Reo rắc và Thức tỉnh. Những kinh nghiệm mà ông chia sẻ với học viên trong các bài giảng chính là những trải nghiệm thực tế nhất trên con đường đời của ông. 

Hiện nay ông đang giữ các vị trí

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bất động sản Nhà Sang
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gạch Bắc Hà
Giám đốc công ty TNHH kiểm toán - kế toán thuế Việt Nam
Giám đốc công ty TNHH Tư vấn quản lý doanh nghiệp Kinh Bắc
Giám đốc công ty TNHH truyền thông quảng cáo Marketing quốc tế
Giám đốc công ty TNHH học viện CEO
Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Manulife Việt Nam

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%