Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý

Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định cụ thể như sau:

-----------------------------------------------------------------
 

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:
a)
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
    Trường hợp người nộp thuế
đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

Như vậy: Thuế GTGT thuộc lại khai theo tháng -> Nếu DN đáp ứng các tiêu chí dưới đây thì được lựa chọn khai theo quý.

--------------------------------------------------------------
 

Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý:

1. Tiêu chí khai thuế GTGT theo quý:

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

  a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề
từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
    - Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
    - Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.


  a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
   -> Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
 
2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
  a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế
theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

  b) Trường hợp người nộp thuế
đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

  c) Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

  d) Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.


---------------------------------------------------------------
 

KẾT LUẬN:

1, Doanh nghiệp đang hoạt động:

- Nếu có Doanh thu năm trước liền kề
từ 50 tỷ đồng trở xuống => Thì được kê khai khai thuế GTGT theo quý.
- Nếu có Doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ => Kê khai thuế GTGT theo tháng.

- Trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
- Trường hợp DN đang kê khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 30/1 của năm bắt đầu khai theo quý. -> Nếu không gửi văn bản đề nghị thì tiếp tục kê khai theo tháng.

2. Doanh nghiệp mới thành lập:

- Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT
theo quý.
-> Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Ví dụ 1:
- Công ty Kế Toán Trực Tuyến bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 01/2021 thì năm 2021 Cty thực hiện khai thuế GTGT theo quý.
   -> Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2021 (lý do: đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2022 thực hiện khai thuế GTGT tháng hoặc quý.

Ví dụ 2:
- Công ty A bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 8/2021 thì năm 2021, 2022 doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT theo quý.
    -> Doanh nghiệp căn cứ vào 
doanh thu của năm 2022 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2023 thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý.


 -----------------------------------------------------------------------------Lưu ý: Trước ngày 5/12/2020 quy định về việc xác định kê khai thuế theo tháng hay quý được thực hiện theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý:

- Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

 -----------------------------------------------------------------------------
 

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.
    -> Sau khi sản xuất kinh doanh 
đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 thángđể thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.


 -------------------------------------------------------------------


Đối tượng kê khai thuế GTGT theo Tháng:

- Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề lớn hơn 50 tỷ đồng.

---------------------------------------------------------------------


Cách xác định doanh thu năm trước liền kề:
 

- Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:
 
    - Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là 
Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).
    - Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

--------------------------------------------------------------------------
 

Lưu ý: Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

- Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo
quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
    -> Chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng. 

-------------------------------------------------------------------

Thời kỳ khai thuế theo quý và theo Tháng:

1. Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịchổn định theo chu kỳ 3 năm.
    -> Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.


Ví dụ 22:
- Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014.
    -> Doanh thu của năm
2014; 2015, 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 55 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016 (3 năm)
    -> Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
 

Ví dụ 23:
- Doanh nghiệp D năm 2013 có tổng doanh thu là 57 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.
    -> Doanh thu năm 2014 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 48 tỷ đồng thì doanh nghiệp D
vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. (3 năm)
    -> Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

 ---------------------------------------------------------------------

 

2. Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.
 
Ví dụ 24:
- Doanh nghiệp E năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014.
    -> Năm 2015, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ đồng so với số liệu kê khai là 52 tỷ đồng, thì
năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.
    -> Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
 

Ví dụ 25:
- Doanh nghiệp G năm 2013 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 47 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014.
    -> Năm 2015, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2013 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 52 tỷ, thì
năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.
    -> Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.

 ---------------------------------------------------------------------
 

3. Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.


- Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 15/11/2014) thì chu kỳ ổn định
đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

---------------------------------------------------------------------------------
 

Theo Công văn 2789/TCT-KK ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục thuế:
 
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt thuộc diện khai thuế GTGT
theo quý theo chu kỳ ổn định đầu tiên từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016 thì:

Từ năm 2017, Công ty sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế năm 2016.
    -> Trường hợp Công ty năm 2016 có tổng doanh thu
dưới 50 tỷ đồng thì Công ty thuộc diện áp dụng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, 2018, 2019.
    -> Nếu doanh thu của năm 2017 do Công ty kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là trên 50 tỷ đồng thì Công ty vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2019.

Trường hợp Công ty TNHH Phần mềm Lữ Hoàn Việt đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý theo chu kỳ ổn định 3 năm 2017, 2018, 2019
muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

-----------------------------------------------------------------------------------
Theo Công văn 3494/TCT-KK ngày 14 tháng 9  năm 2018 của Cục thuế Hà Nội:

"Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), mã số thuế: 4500457049 do Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/9/2010, đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thực hiện khai thuế theo quý ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm 2017, 2018, 2019.
    Trường hợp Công ty muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng."

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã xác định được DN mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý -> Tiếp đó cách kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý thế nào, các bạn xem tại đây nhé:

Cách kê khai thuế giá trị gia tăng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, Cách xác định chi phí được trừ, không được trừ, Lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm... trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia: Lớphọc kế toán thuế thực hành chuyên sâu

 

Bài viết cùng danh mục