Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT


Trước khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, các bạn cần nhớ 1 số Chú ý như sau nhé:

1. Tùy vào từng thời điểm phát hiện sai sót mà cách xử lý sẽ khác nhau:

Thời điểm phát hiện

Cách xử lý

a. Nếu phát hiện trong thời hạn nộp Tờ khai

- Lập lại Tờ khai mới, rồi nộp lại
- Không lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT

b. Nếu phát hiện sau khi hết hạn nộp Tờ khai

- Lập Tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
- Kèm theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 01/KHBS.


- Các lỗi kê khai sai như: Kê khai sai doanh thu đầu ra, sai giá trị hàng hóa mua vào, sai tiền thuế, sai thuế suất, sai số tiền thuế được khấu trừ, sai số tiền thuế kỳ trước chuyển sang ...

2. Bỏ sót hóa đơn Đầu vào - Đầu ra (Quên không kê khai):

Bỏ sót hóa đơn Đầu ra

Bỏ sót hóa đơn đầu vào

 

- Phải kê khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đầu ra.
(Tức là kê khai bổ sung điều chỉnh lại tháng, quý mà DN xuất hóa đơn đó) như hướng dẫn dưới bài viết.
VD: Tháng 12/2018 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra của tháng 9/2018 -> Thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai tháng 9/2018.

- Kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót. 
(Tức là kê khai vào tháng, quý phát hiện hóa đơn đó)
VDTháng 12/2018 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu vào của tháng 9/2018 -> Thì kê khai vào Tờ khai tháng 12/2018.

 
 

Chi tiết: Cách kê khai hóa đơn bỏ sót


3. Quy định về kê khai bổ sung thuế GTGT:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

"- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

- Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào
bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

- Nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót nhưng không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
    - Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền
đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)."

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT chi tiết:


I. Phát hiện kê khai sai nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:
 
- Khi phát hiện sai sót (
dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế như: Kê khai tiền thuế GTGT, kê khai sai Doanh thu...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Cách xử lý:
- Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vậy là xong.
(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Ví Dụ: Ngày 10/5/2021 Kế Toán Trực Tuyến nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4/2018.
- Nhưng đến ngày 12/5/2021 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế GTGT.

Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/5/2021 vậy là xong (Vì hạn nộp tờ khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng sau).

-> Vào phần mềm HTKK -> Lựa chọn kỳ kê khai tháng 4/2021
-> Chọn "Tờ khai lần đầu"

 

- Nếu ngày 21/5/2021 các bạn phát hiện sai: Thì phải kê khai bổ sung điều chỉnh Tờ khai tháng 4/2021 nhé (Vì hạn nộp Tờ khai là 20/11, tức là hết hạn nộp tờ khai) -> Cách kê khai bổ sung như bên dưới.

 ----------------------------------------------------------------------

 

II. Phát hiện kê khai sai nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Trường hợp này có 2 tình huống xảy ra như sau: 

1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

"c.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS."

Những lỗi sai như: Kê khai sai Giá trị hàng hóa mua vào (Chỉ tiêu 23); Kê khai sai Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (Chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a)
 
Cách xử lý:

Vào Tờ khai kỳ kê khai sai - > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Sửa lại cho đúng các Chỉ tiêu kê khai sai -> Kết xuất XML, rồi nộp qua mạng
(Theo như quy định trên thì KHÔNG phải lập Bản giải trình bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS -> Tức là khi kê khai bổ sung xong các bạn có thể
không cần phải nộp Phụ lục KHBS) -> Chỉ cần nộp Tờ khai đã được bổ sung, điều chỉnh)

Ví Dụ: Ngày 28/11/2018 Kế Toán Trực Tuyến phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2018 bị sai giá trị hàng hóa mua vào (tức là sai Chỉ tiêu 23)
- Lúc đầu kê khai Chỉ tiêu 23: 25.000.000

Xử lý: 

Vào Tờ khai Tháng 5/2021- > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Sửa lại cho đúng Chỉ tiêu 23 (Lúc đầu là:25.000.000 -> Nhập đúng lại là: 250.000.000) -> Kết xuất Tờ khai, rồi nộp qua mạng (Không cần nộp phụ lục KHBS)

 

Xem thêm: Mức phạt kê khai thuế sai

---------------------------------------------------------------------------------

 
2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra - đầu vào, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Lưu ý: Đây là trường hợp kê khai sai nhé, còn nếu là hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem thêm: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh


Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau: Gồm 3 bước như sau: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”.

Nguyên tắc:
Sai Tờ khai kỳ nào -> Vào kỳ đó để điều chỉnh, bổ sung

 

VD: Hiện tại là tháng 6/2021, phát hiện Tờ khai Tháng 4/2021 kê khai sai thuế GTGT đầu ra -> Các bạn vào Tờ khai tháng 4 -> Chọn "Tờ khai bổ sung" như sau:

- Tiếp đó các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

--------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ
(Tức là sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

a. Kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT đầu vào: 

- Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].

Ví Dụ: Tháng 6/2021 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 kê khai sai số tiền và tiền thuế trên hóa đơn đầu vào:
- Cụ thể là  kê
thiếu 1.000.000, thuế GTGT: 100.000.
- Số đã kê khai là:
[23] = 33.077.000
[24] =  3.307.700
[25] =  1.307.700


Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

Vào tờ khai tháng 4/2021 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (
Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:
[23] = 33.077.000 + 1.000.000
[24] =  3.307.700 + 100.000
[25] =  1.307.700 + 100.000

(Vì là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

- Tiếp đó các bạn ấn: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi

 

-> Tiếp đó bấm vào phụ lục "KHBS" để xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới. 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

b. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đầu ra:

- Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Tùy vào mặt hàng chịu thuế 0%, 5%, 10% tương ứng nhé)

Ví Dụ: Tháng 6/2021 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 4/2021 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra:
- Cụ thể là kê khai
thừa: 1.000.000, thuế GTGT là 10%: 100.000.
- Số đã kê khai là:
[32] = 54.000.000
[33] =  5.400.000

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:

Vào tờ khai tháng 4/2021 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh giảm Chỉ tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).
- Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33
(-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:
[32] = 54.000.000 - 1.000.000
[33] =  5.400.000 - 100.000

 

- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS” -> Tiếp đó bấm vào phụ lục "KHBS" để xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

c. Còn các trường hợp khác các bạn cũng làm tương tự nhé:

VD: Sai ở chỉ tiêu 22 thì sửa trực tiếp ở chỉ tiêu 22.

 ---------------------------------------------------------------------

Bước 3: Xử lý số liệu sau khi bổ sung, điều chỉnh:

- Sau khi khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới
-> Tiếp đó Bấm vào "
Phụ lục KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:

Có 6 Trường hợp sẽ xảy ra như sau:
 - Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp
 - Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp
 - Tăng số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 - Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 - Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đồng thời Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp.
 - Tăng số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đồng thời Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp.

 

- Tuy có 6 trường hợp xảy ra như trên => Nhưng các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên phụ lục “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý 4 trường hợp cụ thể như sau:

 -------------------------------------------------------------------------------
 

a. Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] (Nằm trong ngoặc đơn -> là giá trị âm)
-> (Tức là: Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ -> Đồng nghĩa là DN đã
nộp thừa)

Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).
Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

 ----------------------------------------------------------------------
 

b. Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] > 0 (Không nằm trong ngoặc đơn -> Là giá trị dương)
-> (Tức là: Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ -> Đồng nghĩa là DN đã
nộp thiếu)
 
Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
-
Nộp số tiền thuế phải nộp (+) Cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp” trên phụ lục "KHBS")
- và Có thể diễn giải lý do (Ở phần 2 Lý do khác)

 

 Xem thêm cách tính: Mức phạt chậm nộp tiền thuế

-------------------------------------------------------------------------------


c. Nếu Chỉ tiêu [43]  (Nằm trong ngoặc -> Là giá trị âm).
-> (Tức là:
Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).

Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
-
Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

 

Ví dụ: Tiếp theo ví dụ bên trên:
- Tháng 12/2018 DN đang kê khai bổ sung điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2018
- Sau khi điều chỉnh xong các chỉ tiêu -> Trên phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 với số tiền là
(1.700.000) => Các bạn Mở tờ khai tháng 12/2018 -> Nhập số tiền vào Chỉ tiêu 37 là xong.
(Và nhớ là Kết xuất Tờ khai bổ sung tháng 9/2018 và KHBS để nộp nhé)

----------------------------------------------------------------------------------
 

d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 (Không nằm trong ngoặc đơn -> Là giá trị dương)
-> (Tức là:
Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).
 
Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví Dụ: Tiếp theo Ví dụ bên trên:
- Tháng 12/2018 Công ty
Kế Toán Trực Tuyến kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 09/2018.
- Kết quả sau khi điều chỉnh là làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau: -> Tức là trên phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 > 0 với số tiền là:
1.700.000.

Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 1.700.000 của tờ khai bổ sung tháng 09/2018 vào
Chỉ tiêu [38] của Tờ khai tháng 12/2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


CHÚ Ý CẦN NHỚ:

- Trường hợp xuất hiện đồng thời cả Chỉ tiêu 40 và 43 thì các bạn cũng xử lý như trên nhé

- Trường hợp kê khai điều chỉnh nhiều Tờ khai -> Thì các bạn cộng tổng số liệu từng Tờ khai như trên rồi cũng nhập vào 37, 38 của kỳ hiện tại nhé

- Nhớ là sai Tờ khai kỳ nào thì sửa tờ khai ký đó thôi -> Không sửa tờ khai kỳ sau.
VD: Tháng 12/2018 kê khai điều chỉnh bổ sung Tờ khai tháng 9/2018 -> Thì chỉ kê khai bổ sung tháng 9 thôi - Không được kê khai bổ sung tháng 10/2018 (Nếu tháng 10/2018 cũng bị sai, thì mới bổ sung tháng 10/2018)


Như vy là các bn đã kê khai điu chnh, b sung thuế GTGT xong!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế, điều chỉnh bổ sung, xử lý hóa đơn chứng từ, quyết toán thuế TNCN, TNDN... trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành thực tế tại Kế Toán Trực Tuyến.

__________________________________________________
 


 

Bài viết cùng danh mục