Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02/NS

- Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách hoặc nộp qua mạng:
    + Nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách: Là các bạn ra Ngân hàng mà nơi đó được Cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách.
    -> Nếu bạn nào chưa có mẫu thì tải về tại đây:

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS


    + Nộp qua mạng: Là các bạn nộp tiền thuế điện tử qua website của Tổng cục thuế như: thuedientu.gdt.gov.vn

 


Dưới đây Kế Toán Trực Tuyến xin hướng cụ thể theo từng cách:


-----------------------------------------------------------------------------------------------


1. Cách viết giấy nộp tiền thuế khi nộp trực tiếp:

 

- Cách này các bạn sẽ phải tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bên trên về -> Sau đó ghi thông tin, ký tên, đóng dấu -> Mang ra địa điểm thu ngân sách để nộp + Tiền thuế.
 

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số
84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ………
Số: ……………

       

 - Các bạn lựa chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền ...

Số tham chiếu(1):…………………


Người nộp thuế: Ghi tên Công ty…Mã số thuế:  … Ghi mã số thuế Cty
Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty
Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………

Người nộp thay: …
Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: …
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): 
Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: 
TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

- Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

- Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài khoản của KBNN : Kho bạc nhà nước nơi Cty đăng ký kinh doanh tỉnh, TP: 
Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách).

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
                              Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                              Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Nếu nộp thuế theo Quyết định của các Cơ quan thì chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

- Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn.

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

 Ví dụ Nộp tiền thuế TNDN

 

 Q4/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4.2020. 

 

 4.000.000

 754

 1052

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ
Nộp Thuế môn bài

 

 00/CN/2021

Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 

 2.000.000

 754

 2863

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): Ghi số tiền bằng chữ.
- Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;
- Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.


Cách ghi Mã Chương, Mã tiểu mục xem tại đây:

Cách ghi mã chương mã nội dung kinh tế

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
                Mã CQ thu:.Không ghi phần này.    Nợ TK: .................
               Mã ĐBHC: ...................                    Có TK: .................  

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty mà Cty bạn nộp thay - Mã số thuế: Ghi mã số thuế nhà thầu
Người nộp thay: Ghi tên Công ty bạn - Mã số thuế: Ghi mã số thuế Cty Bạn.


Cách ghi Mã Chương thuế nhà thầu:

- Nếu DN thuộc cấp Trung ưng quản lý
        161         Nhà thầu chính ngoài nước

        162         Nhà thầu phụ ngoài nước

- Nếu DN thuộc cấp Cục thuế quản lý

        561         Nhà thầu chính ngoài nước
        562         Nhà thầu phụ ngoài nước

- Nếu DN bạn thuộc cấp Chi cục thuế quản lý

        754         Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Cách ghi Mã Tiểu mục thuế nhà thầu:


Chú ý: - Mã tiểu mục vẫn là mà tiểu mục của loại thuế mà DN bạn phải nộp nhé (Hoặc là Mã tiểu mục trên Thông báo của Cơ quan thuế khi các bạn đăng ký Mã số thuế nhà Thầu), việc này tùy từng Chi cục hướng dẫn

VD: Mã tiểu mục Thuế GTGT là: 1701 - Hoặc có chi cục hướng dẫn là 433

Tóm lại: Mã Chương và Mã Tiểu: Các bạn ghi theo Thông báo của cơ quan thuế khi các bạn đăng ký MST nhà thầu Hoặc xác định như trên.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------2. Cách lập giấy nộp tiền thuế qua mạng điện tử:

- Tức là DN sẽ đăng ký nộp tiền thuế điện tử qua trang thuedientu.gdt.gov.vn

=> Chi tiết cách đăng ký nộp thuế điện tử Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử -> Các bạn xem chi tiết tại đây nhé:

Cách đăng ký nộp tiền thuế điện tử


Lưu ý: Nếu muốn nộp tiền thuế điện tử qua mạng thì DN bạn phải có Chữ ký số (Token) nhé.

Dưới đây là 1 Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước hoàn chỉnh và được nộp điện tử thành công:

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bài viết cùng danh mục