Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo pp khấu trừ

Lưu ý: 
- Mẫu 01/GTGT là dành cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ -> Cách xác định kê khai theo pp khấu trừ hay trực tiếp, các bạn xem tại đây nhé:  Cách kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ

- Phải kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất, nếu chưa có bạn có thể tải về hoặc xem tại đây nhé:  Phần mềm HTKK mới nhất

-----------------------------------------------------------------------------
 

Sau đây Công ty Kế Toán Trực Tuyến sẽ hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất, chi tiết từng chỉ tiêu:


Chú ý: Nếu DN không phát sinh thuế đầu ra, đầu vào... thì vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nhé (Tích vào chỉ tiêu 21) -> Kết xuất rồi nộp qua mạng như bình thường nhé.


--------------------------------------------------------------------


Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:
-> Chọn: "Thuế giá trị gia tăng"
-> Chọn: “Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)”
-> Chọn loại tờ khai: "Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý)
-> Chọn kỳ tính thuế: "Tháng - quý, năm" (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)
-> Chọn các phụ lục nếu có (VD: Trường hợp kê khai thuế GTGT vãng lai ...), còn nếu là những DN thông thường sẽ không cần chọn Phụ lục, các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai thôi nhé
-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:


 - Sau khi các bạn ấn "Đồng ý" màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Bước 2: Cách ghi Tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:


1. Cách kê khai hóa đơn đầu vào:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: - Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
- Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
- Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: - Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. 

Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé)

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).
 


VD 1: Kế Toán Trực Tuyến SXKD mặt hàng Chịu thuế GTGT.
- Trong quý có mua 1 xe ô tô trị giá 2.000.000.000, tiền thuế GTGT là: 200.000.000.
- Vì Công ty không phải là DN: (Kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) -> Nên công ty
chỉ được khấu trừ thuế GTGT là: 160.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

 

Chỉ tiêu 23: 2.000.000.000
Chỉ tiêu 24: 200.000.000
Chỉ tiêu 25: 160.000.000. (Vì chỉ được khấu trừ 160tr, nên chỉ ghi vào chỉ tiêu 25 số tiền được khấu trừ)

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VD 2: Công ty Kế Toán Trực Tuyến SXKD mặt hàng KHÔNG chịu thuế. 
- Trong quý có phát sinh các hóa đơn đầu vào Tổng cộng: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 100.000.000
Chỉ tiêu 24: 10.000.000
Chỉ tiêu 25: 0 (Vì không được khấu trừ, nên chỉ tiêu 25 = 0)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

VD 3: Công ty Kế Toán Trực Tuyến vừa kinh doanh mặt hàng CHỊU THUẾ và KHÔNG CHỊU THUẾ.

+) Trong quý Công ty có các hóa đơn đầu vào như sau:

- Tổng chi phí (hóa đơn đầu vào) là: 450.000.000, thuế GTGT: 45.000.000, trong đó
    - Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng CHỊU THUẾ: 200.000.000. Thuế GTGT: 20.000.000
    - Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng KHÔNG CHỊU THUẾ: 150.000.000. Thuế GTGT: 15.000.000
    - Hóa đơn 
dùng chung cho cả CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ: 100.000.000. Thuế GTGT: 10.000.000

+) Trong quý đó Công ty có Doanh thu cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu là: 1.000.000.000 trong đó:
    - Doanh thu từ việc bán hàng CHỊU THUẾ: 600.000.000
    - Doanh thu từ việc bán hàng KHÔNG CHỊU THUẾ: 400.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000
Chỉ tiêu 24: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000
Chỉ tiêu 25: 20.000.000 + 6.000.000 = 26.000.000

=> Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25:

- Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng CHỊU THUẾ thì sẽ
được khấu trừ toàn bộ. (ghi vào 25)

- Số thuế GTGT đầu vào dùng riêng cho việc SXKD mặt hàng KHÔNG CHỊU THUẾ thì sẽ được
KHÔNG được khấu trừ (tức là sẽ không được ghi vào 25)

- Còn số thuế GTGT 
dùng chung (10.000.000) ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ % doanh thu như sau:
       + Doanh thu từ CHỊU THUẾ là: 600.000.000/ 1 tỷ: Chiếm 
60%
       + Doanh thu từ KHÔNG CHỊU THUẾ Là: 400.000.000/ 1 tỷ: Chiếm 40%

=> Như vậy: Thuế GTGT được khấu trừ là 10.000.000 x 60% = 6.000.000

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Cách kê khai hóa đơn đầu ra:

- Các cần phải xác định được DN sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế bao nhiêu % để kê khai cho chính xác nhé, có 5 trường hợp: Không chịu thuế, Thuế suất 0%, Thuế suất 5%, Thuế suất 10%, Không phải tính nộp thuế, cụ thể như sau:
 

Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

VD 4: Cùng với VD 3 bên trên, thì các bạn nhập vào chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu [27] và [28]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:
- Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Cách kê khai Chỉ tiêu 37 và 38:
 

Chú ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

- Sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

VD 5: Hiện tại bạn đang kê khai thuế GTGT quý 4/2020.
- Nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của Qúy 1/2020 -> Nên phải vào tờ khai
Qúy 1/2020 để kê khai bổ sung điều chỉnh.
=> Sau khi kê khai bổ sung xong thì trên "Phụ lục KHBS" xuất hiện Chỉ tiêu  [43]: (1.000.000), nằm trong ngoặc -> Tức là
số âm (giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau).
-> Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của Qúy 4/2020.
 

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

- Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.
- Tức là: Sau khi kê khai bổ sung xong -> Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS là số dương (Tức là: Không nằm trong ngoặc đơn) -> Thì các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38]
của kỳ hiện tại.

VD 6: Cùng với ví dụ 5 trên.
- Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai
Qúy 1/2020 thì trên Phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43: 1.000.000 (Không nằm trong ngoặc đơn tức là số dương)
-> Như vậy bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai Qúy 4/2020.

Chi tiết xem tại đây:►Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT


-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:
- Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.
 - Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a]. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

4. CUỐI CÙNG: Các bạn quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

- Nếu có chỉ tiêu nào mà các bạn không hiểu, các bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím “F1” sẽ có hướng dẫn cụ thể nhé!

=> Sau khi đã kê khai xong các bạn kết xuất XML rồi nộp qua mạng nhé.

-> Tiếp đó là nộp thuế (nếu có nhé) -> Xem thêm: Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Bài viết cùng danh mục