Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 theo TT 151

 
- Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
 

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
 
- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 151).
Xem thêm:
Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

- Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

- Một hoặc một số phụ lục kèm theo (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
         - Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, mẫu 03-1B/TNDN, mẫu 03-1C/TNDN.
         - Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.
Xem thêm: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

         - Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
 

2. Khai quyết toán thuế TNDN đối với DN theo tỷ lệ % trên doanh thu:
 

Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với những Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp:

-
Tờ Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 04/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư 151).
 
 

Lưu ý: - Nếu không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN, doanh nghiệp không phải khai quyết toán năm.
 

3. Đối với những DN có chi nhánh:
 
- DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 
- DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính.
 
- DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính: Thì khai tập trung tại trụ sở chính.
- Tiếp đó cần làm những thủ tục sau:

            a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế

            - Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
            - Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Kho bạc Nhà nước nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.
 

            b) Quyết toán thuế
            - DN khai quyết toán thuế TNDN tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế TNDN còn phải nộp được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.
 
- Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

- Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế Toán Trc Tuyến xin chúc các bn thành công. Các bn mun tìm hiu chuyên sâu hơn v thuế TNCN, TNDN... K năng quyết toán thuế thì có th có tham gia:Lp hc kế toán thuế thc tế chuyên sâu.

__________________________________________________

Bài viết cùng danh mục