Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, nhà đại đoàn kết

Theo điểm 2.25 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 (Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)
 
"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Đối với chi tài trợ làm nhà cho người nghèo thì đối tượng nhận tài trợ là hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hình thức tài trợ: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo bằng cách trực tiếp hoặc thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, người được hưởng tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu số 06/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC); văn bản xác nhận hộ nghèo của chính quyền địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo); hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

- Trường hợp bên nhận tài trợ là cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ thì hồ sơ xác định khoản tài trợ bao gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ; hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)."

 

KẾT LUẬN:
- Khoản chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu:

1. Nếu tài trợ trực tiếp cho người nghèo thì cần:

- Biên bản xác nhận tài trợ có chữ ký của đại diện DN và người nhận tài trợ (Tải về tại đây: Mẫu 06/TNDN Biên bản xác nhận tài trợ)
- Văn bản xác nhận hộ nghèo của địa phương (đối với tài trợ làm nhà cho người nghèo)
- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

 
2. Nếu thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ  thì cần:


- Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện DN là nhà tài trợ và cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ là bên nhận tài trợ (theo mẫu 06/TNDN như trên)
- Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Xem thêm: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN
 

Kế Toán Trc Tuyến xin chúc các bn thành công!

Bài viết cùng danh mục