DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ cần nộp tiền thuế

Hàng quý DN sẽ tính và nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý mà Không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý. Nếu không nộp hoặc số tiền tạm nộp trong quý thấp hơn số tiền phải nộp cuối năm sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế, cụ thể như sau:Từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

- Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.


Xem thêm: Cách tính thuế TNDN tạm tính quý


----------------------------------------------------------------------------------
 

Nhưng chú ý rất quan trọng:

1. Nếu TỔNG số thuế tạm nộp (tức là các quý) thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán. Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

2. Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý
thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.
 

Ví dụ 1:
- Năm 2019, Công ty Kế Toán Trực Tuyến đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.
- Khi quyết toán cuối năm, số thuế TNDN phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.
=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.
- Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

----------------------------------------------------------


Ví dụ 2:
- Năm 2019, Công ty A đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.
- Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng.
- Thì số thuế nộp thừa là 10 triệu đồng sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm kế tiếp hoặc được hoàn thuế theo quy định.

------------------------------------------------------------


Ví dụ 3:
- Năm 2019, Công ty B đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.
- Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán là 110 triệu đồng,
tăng 30 triệu đồng.
=> Như vậy: 20% của số phải nộp theo quyết toán là: 110 x 20% =
22 triệu đồng.
- Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 30 triệu – 22 triệu =
8 triệu đồng.
 
Kết luận:
- Công ty phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 30 triệu đồng
- Đồng thời, Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là
8 triệu đồng) tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4 (từ ngày 31/1/2020) đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu.
- Số thuế chênh lệch còn lại (là 30 – 8 = 22 triệu đồng) mà C ty chậm nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán (từ ngày 1/4/2020) đến ngày thực nộp số thuế này.
 
- Nếu trong năm 2021, cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế và phát hiện số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2019 là 160 triệu đồng (tăng 50 triệu đồng so với số thuế phải nộp đã khai trong hồ sơ quyết toán).
= > Đối với số thuế tăng thêm qua thanh tra, thì DN bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định, trong đó tiền thuế tăng thêm 50 triệu đồng này sẽ tính tiền chậm nộp (kể từ ngày 1/4/2020 đến ngày thực nộp số thuế này), không tách riêng phần chênh lệch vượt từ 20% trở lên đối với số thuế tăng thêm này.

Chi tiết xem thêm: Cách lập tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN

 

 -----------------------------------------------------------------

 

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi DN đã khai quyết toán thuế năm, nếu phát hiện tăng số thuế phải nộp so với số thuế doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thì DN bị tính tiền chậm nộp đối với toàn bộ số thuế phải nộp tăng thêm đó tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đến ngày thực nộp tiền thuế.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Cách hạch toán Thuế TNDN tạm nộp hàng quý:

- Hàng quý, khi xác định thuế TNDN tạm nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế TNDN tạm nộp ghi:
 
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
         Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
         Có TK 111, 112,…

 ------------------------------------------------------------------
 

- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:
 
+ Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm
lớn hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, tức là phải nộp thêm, ghi:
 
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
         Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Khi đi nộp tiền thuế TNDN:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
         Có TK 111, 112,…
 
+ Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm
nhỏ hơn số thuế TNDN tạm phải nộp, tức là nộp thừa ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
         Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

---------------------------------------------------------------------------------
 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:
 
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
         Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
         Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.


--------------------------------------------------------------------------------------------


Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.

__________________________________________________

 

Bài viết cùng danh mục