Cách kê khai Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

Quy định các trường hợp chiết khấu thương mại:


Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
 
"Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT
là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.
        Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
       Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào."

---------------------------------------------------------------------------------

KẾT LUẬN: Chiết khấu thương mại có 3 trường hợp như sau:

Trường hợp 1:
- Chiết khấu thương mại, giảm giá ngay khi mua hàng
VD: Mua sản phẩm A giảm ngay 5% (Không phân biệt số lượng, doanh số)

-> Tức là: Trên hóa đơn GTGT sẽ là giá bán đã chiết khấu
VD: Cty
Kế Toán Trực Tuyến có chương trình: Nếu mua máy tính ASUS trị giá 15tr -> Giảm ngay 10%
-> Trên hóa đơn GTGT sẽ ghi giá bán là: 15tr - 1,5tr = 13.500.000 (Thuế GTGT: 1.350.000)

------------------------------------------------------------------------

Trường hợp 2:
- Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số (Tức là: Mua hàng đạt tới 1 mức theo quy định thì sẽ được chiết khấu)
VD: Mua 10 sản phẩm A sẽ được chiết khấu 5% hoặc Mua các sản phẩm có tổng hóa đơn 10tr sẽ được chiết khấu 5%.
-> Trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra:
        - Trừ vào hóa đơn lần mua cuối cùng (Nếu số tiền chiết khấu nhỏ hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng
        - Hoặc điều chỉnh trên hóa đơn kỳ sau.

Tức là: Trên hóa đơn GTGT các lần mua đầu (chưa đạt) vẫn thể hiện giá bán như bình thường -> Hóa đơn cuối cùng hoặc kỳ sau sẽ trừ số tiền chiết khấu.

VD: Cty A có chương trình nếu mua đạt số lượng 10 chiếc máy tính sẽ được chiết khấu 5% tổng đơn hàng. Công ty B có mua các lần như sau:
- Lần 1: Mua 2 chiếc (10tr/1 chiếc, thuế GTGT 10%: 1tr) -> Cty A vẫn xuất hóa đơn như bình thường.
- Lần 2: Mua 5 chiếc (10tr/1 chiếc, thuế GTGT 10%: 1tr) -> Cty A vẫn xuất hóa đơn như bình thường.

- Lần 3: Mua 3 chiếc (10tr/1 chiếc, thuế GTGT 10%: 1tr) -> Lần này đã đạt số lượng, nên được chiết khấu 5% (Số tiền chiết khấu là 5% x 100tr = 5tr)
     -> Vì số tiền chiết khấu là 5tr nhỏ hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng (30tr) => Nên cty A sẽ trừ số tiền 5tr này vào hóa đơn lần 3
    => Như vậy trên hóa đơn lần 3 sẽ là: 30tr - 5tr = 25tr (Thuế GTGT 10%: 2,5tr)


Chú ý: Nếu trường hợp số tiền chiết khấu mà lớn hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng -> Thì sẽ không trừ được, nên các bạn sẽ phải điều chỉnh vào hóa đơn kỳ sau hoặc lập 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (Như trường hợp 3 bên dưới)

--------------------------------------------------------------------------------

Trường hợp 3:
- Chiết khấu thương mại sẽ áp dụng khi kết thúc chương trình chiết khấu
VD: Cty A quy định chương trình chiết khấu từ ngày 1 - 30/10 -> Sau đó căn cứ vào số lượng hoặc doanh số sẽ có chiết khấu cụ thể từng mức -> Sau đó sẽ lập hóa đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh.

Tức là: Trên hóa đơn điều chỉnh giảm này sẽ thể hiện số tiền chiết khấu thương mại và bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh giảm.

VD: Cùng với ví dụ 2 bên trên. 3 lần mua hàng trong kỳ (Lần 1, 2,3: Cty A vẫn xuất hóa đơn với giá bán như bình thường) -> Cuối kỳ tổng kết sẽ xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm 5% (Do chiết khấu thương mại theo hợp đồng số ...)

 

Chi tiết xem thêm: Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại

-----------------------------------------------------------------------------
 

Cách kê khai chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán:


-> Căn cứ vào 3 Trường hợp chiết khấu thương mại bên trên mà cách kê khai cũng khác nhau, cụ thể như sau:

Trường hợp 1 và 2:
- Do giá trên hóa đơn GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại -> Nên các bạn kê khai như các hóa đơn GTGT thông thường.

- Tình huống số 2 trong trường hợp 2 (Tức số tiền chiết khấu > Số tiền trên hóa đơn cuối cùng -> Nên phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm) -> Thì các bạn kê khai theo trường hợp 3 bên dưới nhé. 

--------------------------------------------------------------------------------

Trường hợp 3:
- Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm chiết khấu thương mại:


VD: Ngày 15/12/2018 Công ty kế toán Kế Toán Trực Tuyến xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm các  hóa đơn tháng 10, 11 (Do chiết khấu khấu thương mại cho Công ty Trà My):
- Hóa đơn số 0000098, trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000.

 

 

 Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Ký hiệu: AA/18P

 Liên 1: Lưu                                Số:    0000098

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Đơn vị bán hàng: KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN
Mã số thuế: 0101689698
Địa chỉ: 173 Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

Điện thoại: 0984.322.539 .Số tài khoản: 0021002296413

Họ tên người mua hàng: Nguyễn trà My
Tên đơn vị:  CÔNG TY TRÀ MY
Mã số thuế: 0101235638
Địa chỉ:  233 Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Máy tính ASUS trên hóa đơn số ... ngày tháng năm ...
 

(Nếu nhiều hóa đơn thì các bạn viết:
Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Máy tính ASUS trên các hóa đơn kèm bảng kê số ... ngày tháng...)

Chiếc

10

1.000.000

10.000.000

 

 Chiết khấu thương mại 5% theo quy định tại Hợp đồng số ... ngày tháng...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                          10.000.000

Thuế suất GTGT:   .10%  , Tiền thuế GTGT:                                             1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                        11.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn


Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại:

- Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại.
VD: Tháng 12/2018 xuất hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn tháng 10 - 11 trong năm 2018 -> Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào tháng 12/2018). Nếu kê khai theo quý thì là Quý 4/2018.

- Các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:


Bên bánKê khai ÂM vào các Chỉ tiêu bán ra (Chỉ tiêu 29 - 32) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh. 

a) Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), các bạn sẽ kê khai ÂM: (Tức là trong kỳ kê khai Cty không có các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác, chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm)

VD: DN bạn SXKD mặt hàng chịu thuế 10%, và trong quý 4/2018 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 32 và Chỉ tiêu 33 như sau:
Chỉ tiêu 32 = -10.000.000
Chi tiêu 33 = -1.000.000


b) Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác, các bạn sẽ phải TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó. (Tức là trong kỳ kê khai Cty không chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm, mà còn có các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác)


VD: Trong quý 4/2018 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000
- Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì Chỉ tiêu 32: 200.000.000, Chỉ tiêu 33: 20.000.000
- Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 32 và 33 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 32 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000
Chi tiêu 33 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

------------------------------------------------------------------------
 

Bên mua: Kê khai âm vào Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 - 25) hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh

a) Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại), các bạn sẽ kê khai
ÂM(Tức là trong kỳ kê khai Cty không có các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác, chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm)

VD: DN bạn SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT (Tức là đầu vào được khấu trừ), và trong quý 4/2018 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000 -> Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:
Chỉ tiêu 23 = -10.000.000
Chi tiêu 24 = -1.000.000
Chi tiêu 25 = -1.000.000

b) Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác, các bạn sẽ phải
TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm đó. (Tức là trong kỳ kê khai Cty không chỉ có 1 hóa đơn điều chỉnh giảm, mà còn có các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác)

VD: Trong quý 4/2018 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000
- Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì Chỉ tiêu 23: 200.000.000, Chỉ tiêu 24: 20.000.000, Chỉ tiêu 25: 20.000.000
-> Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000
Chi tiêu 24 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000
Chi tiêu 25 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sau khi đã kê khai song, nếu bạn chưa biết hạch toán có thể xem thêm: Cách hạch toán chiết khấu thương mại
 
 

Xem thêm: Cách kê khai điều chỉnh bổ sung

Chúc các bạn thành công!

__________________________________________________
Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, Cách xác định chi phí được trừ, không được trừ, Lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm... trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia: Lớphọc kế toán thuế thực hành chuyên sâu
-----------------------------------------------------------------

Bài viết cùng danh mục