Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Tháng và Quý

I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Quý và Tháng:


1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):


Việc đầu tiên: Các bạn phải xác định được DN mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay Qúy - Kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hay trực tiếp.
->  Việc này rất quan trọng nhé, vì phải xác định được thì tiếp đó mới chọn được Mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp.

------------------------------------------------------------------------------------------
 

a, Cách xác định kê khai theo Qúy hay Tháng:

- Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý.
- Những DN đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì kê khai theo quý, nếu lớn hơn 50 tỷ thì theo tháng.


Chi tiết: Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

------------------------------------------------------------------
 

b, Cách xác định kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ hay trực tiếp:

- Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và DN đăng ký tự nguyện: -> Thì kê khai theo pp khấu trừ.
- Những DN có doanh thu dưới 1 tỷ -> Thì kê khai theo pp trực tiếp (trừ trường hợp đăng ký tự nguyên kê khai theo pp khấu trừ)


Chi tiết: Cách xác định kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp


+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
 
- Tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

 

Lưu ý: Những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp.

(Nếu DN bạn muốn kê khai theo pp khấu trừ thì phải đăng ký nộp Mẫu 01/GTGT)


Chi tiết: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 
+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

    Nếu trực tiếp trên giá trị gia tăng:
- Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

    Nếu trực tiếp trên doanh thu:
 - Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT


Chi tiết: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 
Chú ý:
- Tờ khai theo Qúy hay Tháng thì khi kê khai trên phần mềm HTKK các bạn chọn kỳ kê khai (theo Tháng hay Qúy nhé).
- Trong tháng hoặc Qúy dù có phát sinh hay không phát sinh thì các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé. (Nếu ko nộp sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai đó nhé)
- Nếu Không phát sinh thì các bạn Tích vào - Chỉ tiêu [21]: “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.


----------------------------------------------------------------------
 

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Việc đầu tiên: Cũng như phần thuế GTGT, là các bạn phải xác định được DN m kê khai thuế TNCN theo Qúy hay Tháng:

- Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý

- Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo tháng thì có 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp


Mẫu Tờ khai phải nộp là: Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN


Chú ý: 
- Tờ khai theo Qúy hay Tháng thì khi kê khai trên phần mềm HTKK các bạn chọn kỳ kê khai (theo Tháng hay Qúy nhé).
- Nếu trong tháng hoặc Qúy không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của bất kỳ 1 nhân viên nào -> Thì không phải nộp Tờ khai.


Chi tiết: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân


- Nếu DN bạn có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý cũng phải làm báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đó nhé.


Chi tiết: Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN


------------------------------------------------------------------
 

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
 
- Hàng quý các bạn căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán tại DN m: -> Để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý. (Hàng tháng không tạm tính nhé).
    -> Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó (Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo). (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý).


Chú ý:

- Mặc dù là để DN tự tạm tính rồi nộp: -> Nhưng Nếu số tiền thuế TNDN tạm nộp hàng quý mà thấp hơn số tiền thuế phải nộp theo Tờ khai quyết toán năm từ 20% trở lên thì sẽ bị phạt chậm nộp tiền thuế đó nhé.


Chi tiết: DN chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính

 

----------------------------------------------------------------------------
 

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC THSDHD):
 
- Hầu như tất cả các DN đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý.

- Mẫu báo phải nộp: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-AC

Chú ý:  
- Tất cả các DN nộp BC THSDHĐ theo quý (kể cả DN mới thành lập) -> Chỉ có những DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm theo Tháng.
- Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn nào thì vẫn phải làm BC THSDHĐ nhé
- Nếu DN mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm BC THSDHĐ.


Chi tiết: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

-----------------------------------------------------------------------

Như vậy: Báo cáo thuế Quý hoặc Tháng gồm:


1. Tờ khai thuế GTGT
2. Tờ khai thuế TNCN.
3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
4. Tạm tính tiền thuế TNDN (nếu có)

-> Trên đây là những Báo cáo thuế Qúy hoặc Tháng phải nộp gần như là bắt buộc cho tất cả các DN.
- Ngoài ra những DN phát sinh thêm thì phải nộp thêm các Báo cáo khác, ví dụ: Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp Báo cáo mẫu này ...Hoặc phát sinh thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế XNK ... thì các bạn phải làm tờ khai để nộp nhé.
- Tiếp đó là Cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động Quận (Huyện) ...

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

 
- Nếu DN bạn kê khai theo Tháng: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ VIỆT NAM kê khai thuế GTGT theo tháng: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2019 là ngày 20/2/2019.

- Nếu DN bạn kê khai theo Qúy: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau.

Ví dụ: DN bạn kê khai thuế GTGT hteo Qúy: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2/2019 là ngày 30/7/2019

Để hiểu rõ hơn về lịch nộp các loại tờ khai thuế theo tháng và theo quý các bạn xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

 

------------------------------------------------------------------------
 

Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.

__________________________________________________

Bài viết cùng danh mục