Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký kê khai thuế


 

Chú ý:

- Từ ngày 5/11/2017 theo Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS đã BÃI BỎ KHÔNG PHẢI NỘP MẪU 06/GTGT


Chi tiết xem tại đây nhé: Không phải nộp mẫu 06/GTGT
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------
 

I. Những Doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT:

(Những DN được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ) (Theo khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)
 
- DN, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT  - DN, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
- DN mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
- Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.


-------------------------------------------------------------------------------------------
 

II. Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT:

1. Đối với DN mới thành lập:

Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 cụ thể như sau:
 
- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh. Nếu đến thời hạn nộp HSKT đầu tiên NNT không nộp mẫu 06/GTGT thì NNT thuộc trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.
 
VD: DN bạn nhận được giấy phép DKDK ngày 26/3/2017.
- Theo quy định những DN mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý. Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2017 là ngày 30/4/2017
-> Như vậy: Các bạn nên nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/4/2017 (càng sớm càng tốt) để còn xác định xem DN bạn kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp mà lựa chọn tờ khai để nộp.

Tải về:

Mẫu 06/GTGT Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT 
(ban hành kèm theo Thông tư 156)

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Đối với DN đang hoạt động:

- Chậm nhất ngày 20/12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. (Chu kỳ là 2 năm xác định lại 1 lần), cụ thể xem bên dưới:

Theo Công văn 1158/TCT-CS ngày 29/3/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế TP Hà Nội:
 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1158/TCT-CS

V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế.
(Số nhà 12C, ngõ 113, đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội)

 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV/ILTECH2017 ngày 17/2/2017 của Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
“3. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu…”

Tại công văn số 328/TCT-CS ngày 24/1/2017 của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty TNHH Sorbus Việt Nam, Công ty TNHH số 1 Đồng Tiến như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016 đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định cho năm 2016 và năm 2017...”

Tại công văn số 2670/BTC-TCT ngày 28/2/2017 của Bộ Tài chính trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Ông Tô Minh Quang như sau:
“Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế quận Tây Hồ) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội nghiên cứu hướng dẫn Chi cục Thuế quận Tây Hồ và Công ty thực hiện.
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy


Chu kỳ 2 năm 1 lần, các DN xác định lại Doanh thu để đăng ký nộp mẫu 06/GTGT, cụ thể như sau:

Theo công văn 1910/TCT-CS, ngày 10/5/2017 của Tổng cục thuế:

- Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;
- Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;
- Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp khấu trừ thuế;
- Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2015, tại thời điểm thành lập doanh nghiệp đã nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (Mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận thì doanh nghiệp được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ ổn định cho năm 2015, 2016.

Hết năm 2016, doanh nghiệp phải tự xác định doanh thu năm 2016 để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho 02 năm tiếp theo.
- Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 từ 1 tỷ đồng trở lên thì được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế kể từ năm 2017.
- Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2016 dưới một tỷ đồng và doanh nghiệp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Chú ý: Trường hợp phải nộp lại Mẫu 06/GTGT thì chậm nhất là ngày 20/12/2016 nhé


Các bạn muốn tải Công văn 1158/TCT-CS  và 1910/TCT-CS về:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: vugiasang@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


---------------------------------------------------------------------------------------------


Cách xác định doanh thu:


Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/3/2015 cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập trong quý IV năm 2014 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV, năm 2014 và 2015. Đến trước ngày 20/12/2015 doanh nghiệp, HTX căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 219/2014/TT-BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2016 và 2017. Áp dụng tương tự cho các trường hợp NNT thành lập mới trong quý IV của các năm tiếp theo sau năm 2014.

VD: DN bạn thành lập 12/10/2015. Bạn chỉ cần nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 30/1/2016 (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2015 là tờ khai đầu tiên)
-> Chỉ cần nộp 06/GTGT cho quy 4/2015 và năm 2016. Sang năm 2016 mới phải xác định lại doanh thu.

a) Cách xác định doanh thu như sau:

=> Tổng cộng của chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.

- Việc xác định doanh thu theo nguyên tắc này không phân biệt DN, HTX thực hiện khai theo tháng hoặc quý.

Ví dụ: Doanh nghiệp B thành lập và hoạt động từ tháng 3/2016. Để xác định phương pháp tính thuế cho năm 2017, 2018, doanh nghiệp B thực hiện tính doanh thu ước tính như sau: Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chia (:) 9 tháng, sau đó nhân với (x) 12 tháng.

Chú ý: Lấy Doanh thu đến tháng 11 hoặc quý 3 thôi nhé. (Vì thời hạn nộp mẫu 06 là ngày 20/12) 

VD: DN bạn thành lập 01/02/2016.
- Bạn phải nộp mẫu 06/GTGT trước ngày 20/03/2016 (nếu kê khai theo tháng) hoặc trước ngày 30/4/2016 (nếu kê khai theo quý) (Trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT đầu tiên). Và cơ quan thuế đồng ý cho kê khai khấu trừ.

-> Cuối năm 2016 xác định lại doanh thu, cụ thể như sau:
- Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 chia (:) 10 tháng, -> sau đó nhân với (x) 12 tháng.
- Nếu DT từ 1 tỷ trở lên thì không phải nộp mẫu 06/GTGT
- Nếu DT không đạt mức 1 tỷ thì phải nộp mẫu 06/GTGT (chậm nhất ngày 20/12/2016)

Xem thêm: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

---------------------------------------------------------------------------------------


 Kế Toán Trực Tuyến xin chúc các bạn thành công. Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu.

Bài viết cùng danh mục