Văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn theo Thông tư 39

Theo điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính: Quy định về việc ủy nhiệm lập hóa đơn cụ thể như sau:

 
a. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn:
 
- Hóa đơn được ủy nhiệm phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
- Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.
 
b. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải:
 
- Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm (hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));
- Mục đích ủy nhiệm;
- Thời hạn ủy nhiệm;
- Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.
- Thông báo ủy nhiệm phải có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.
 
Chú ý: Thông báo ủy nhiệm phải được gửi đến cơ quan thuế bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn.
 
- Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hoá, dịch vụ.
 
- Khi kết thúc 2 bên phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hoá đơn ủy nhiệm. Bên uỷ nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hoá đơn (trong đó có các hoá đơn uỷ nhiệm) hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Bên nhận uỷ nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hoá đơn uỷ nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn uỷ nhiệm.

Tải về: Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc
 
 
Chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng danh mục