Cách lập hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng

 

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn (Cách viết hoá đơn nhiều trang - nhiều dòng) cụ thể như sau:- Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, thì các bạn có thể lập thành nhiều hoá đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:


1. Hình thức thứ nhất: Ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn:
(Tức là viết nhiều hoá đơn - nhiều trang hoá đơn)
 
- Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn. Dòng ghi hàng hoá cuối cùng của số hoá đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hoá đầu số hoá đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”.
- Các hoá đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hoá đơn này đến hoá đơn khác.

- Thông tin người bán, người mua được ghi đầy đủ ở số hoá đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hoá đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).


+) Yêu cầu khi lập hóa đơn nhiều trang:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn tự in trực tiếp từ phần mềm và số lượng HHDV bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì có thể đề nghị Cục thuế xem xét chấp thuận cho sử dụng hóa đơn nhiều trang.

- Tuy nhiên, khi sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang thì phần đầu trang sau phải hiển thị nội dung: cùng số hóa đơn như của trang đầu; cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán, cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu "tiep theo trang truoc - trang X/Y".

(Theo Công văn số 1571/CT-TTHT ngày 28/2/2018 của Cục Thuế TP. HCM)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Hình thức thứ hai: Lập bảng kê kèm theo:

- Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm theo hoá đơn.
 
a) Nội dung ghi trên hóa đơn:
 
- Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số..., ngày..., tháng.... năm...”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Chi tiết: Cách viết hoá đơn kèm bảng kê


b) Nội dung trên bảng kê:

- Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
 
    + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
    + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

- Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.

- Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hoá đơn.
- Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Xem thêm: Mẫu bảng kê Excel kèm theo hóa đơn

---------------------------------------------------------------

 
- Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo nguyên tắc, chi tiết xem tại đây:

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng

 
 

Chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng danh mục