Xử lý khi lập sai hóa đơn điện tử KHÔNG có mã viết sai

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã viết sai các trường hợp như sau:
 
Căn cứ theo điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn như sau:
 
1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế
đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về
tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:

-> Thì Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

- Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, tải về dưới cuối bài viết).

b) Trường hợp có sai về
mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng:

Bước 1: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.


    -> Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”.


    -> Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua.

-> Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót
đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, tải về dưới cuối bài viết) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư 68.
- Chi tiết việc gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian.

xem tại đây nhé: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Không có mã.


 ---------------------------------------------------------------------------
 

2. Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót:

-> Thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.

- Trong thời gian
02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về việc hủy hóa đơn (nếu có).
    +) Nếu người bán thông báo
hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.
    +) Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện
điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.
 
- Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 04 cho người bán.
- Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.


 ----------------------------------------------------------------------

 


Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử - Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------

 
THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)
 

Tên người nộp thuế: Kế Toán Trực Tuyến
Mã số thuế: …………………………………………
Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn điện tử

Số hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)


Tải Mẫu 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 về tại đây:

TẢI VỀ


Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào email: ketoantructuyen247@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 

-----------------------------------------------------------------------------

Kế Toán Trực Tuyến chúc các bạn thành công!

--------------------------------------------------------------------------
 

Bài viết cùng danh mục