Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI
(Dành cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài)

[01] Kỳ tính thuế: [  ] Tháng .. năm...hoặc [  ] Lần phát sinh: Ngày...tháng...năm...
[02]  Lần đầu  [  ]                     [03] Bổ sung lần thứ  [  ]


[04] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay:………………………
[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:                                                                      
[06] Địa chỉ : …………       [07] Quận/huyện:  …        [08] Tỉnh/thành phố: ……
[09] Điện thoại: ………   [10] Fax: …….          [11] E-mail: ……………
 
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………
[13] Mã số thuế:                                                                      
[14] Địa chỉ : …… [15] Quận/huyện: ….......  [16] Tỉnh/thành phố: ………
[17] Điện thoại: ………… [18] Fax: .............. [19] E-mail: ………
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số...................ngày...........................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Nội dung     Mã số thuế    Hợp đồng số..
ngày/ tháng/ năm ...    Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT    Ngày 
thanh toán    Thuế giá trị gia tăng (GTGT)    Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)    Tổng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước
                    Doanh thu tính thuế    Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu    Thuế giá trị gia tăng phải nộp    Doanh thu tính thuế    Tỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệp    Số thuế  được miễn giảm theo Hiệp định    Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp    
(1)    (2)    (3)    (4)    (5)    (6)    (7)    (8=6x7)    (09)    (10)    (11)    [12=(09x10)-(11)]    (13)=(9)+(12)
1. Nhà thầu nước ngoài A  (*)                                                            
2. Nhà thầu nước ngoài B  (*)                                                            
3. Nhà thầu  nước ngoài C (*)                                                            
......                                                            
Tổng cộng:                                                            
           
Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):.......................
           
       Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:.......     ....,  Ngày .......tháng …....năm …....
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Trường hợp trong kỳ tính thuế có nhiều ngành kinh doanh thì ghi chi tiết theo từng ngành kinh doanh.


Tải về: Các bạn làm tờ khai này trực tiếp trên phần mềm HTKK nhé
Chi tiết xem thêm: Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN
 

Bài viết cùng danh mục